1. Ö. Pala, H. Erkal, N. Aydınlı, H. Öztürk, B. Ünal, G. Bayrak.

    Renal tübüler asidoz.

    Haseki Tıp Bülteni 29 (1): 53-63, 1991.

  2. Ö. Pala, N. Aydınlı, H. Öztürk, B. Ünal.

    Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenme.

    Haseki Tıp Bülteni 29 (1): 64-74, 1991.

  3. Ö. Pala, N. Aydınlı, T. Aydın, H. Öztürk, B. Ünal, G. Savaş.

    Selim intrakraniyal hipertansiyon.

    Haseki Tıp Bülteni 29 (2): 135-138, 1991.

  4. Ö. Pala, N. Aydınlı, G. Savaş, H. Öztürk.

    Septik şokla birlikte olan enfeksiyöz purpuraların prognozunda Stiehm-Damrosch kriterleri ve CRP.

    Haseki Tıp Bülteni 29 (3): 235-237, 1991.

  5. Ö. Pala, N. Aydınlı, H. Öztürk, G. Savaş.

    Çocuklarda karaciğer transplantasyonu.

    Haseki Tıp Bülteni 29 (3): 239-243, 1991.

  6. Ö. Pala, N. Çoban, B. Ünal, H. Öztürk, L. Gülten, N. Aydınlı.

    Klinik olarak Down sendromu düşünülen olgularda ötiroid hasta sendromu

    .

    Haseki Tıp Bülteni 30 (2): 143-147, 1992.

  7. N. Aydınlı, A. Nayır, M. Özek, M. Çalışkan, Ö. Pala, N. Pamir.

    İntraspinal kitle sonucu gelişen nörojen mesane ve kronik böbrek yetersizliği.

    Haseki Tıp Bülteni 32 (1): 17-19, 1994.

  8. N. Aydınlı, Ö. Pala.

    Çocukluk çağı konvülziyonları, epilepsileri ve epileptik sendromları.

    Haseki Tıp Bülteni 32 (2): 161-166, 1994.

  9. N. Aydınlı, Ö. Pala.

    Spinal disrafizmli olgulara klinik yaklaşım.

    Haseki Tıp Bülteni 32 (3): 217-221, 1994.

  10. M. Çalışkan, Y. Yılmaz, N. Aydınlı, M. Özmen.

    Altmış sekiz Lennox-Gastaut sendromu vakasının özellikleri.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 40 (1): 79-84, 1997.

  11. N. Aydınlı, A. Nayır, M. Çalışkan, I. Bilge, S. Emre, M. Özmen, A. Şirin.

    Akut dissemine ensefalomiyelite bağlı geçici nörojen mesane.

    İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 32 (1): 58-62, 1997.

  12. M. Çalışkan, G. Arslan, N. Aydınlı, P. Serdaroğlu, M. Özmen.

    Marinesco-Sjögren sendromu: İki kardeş vakanın takdimi.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 40 (3): 403-407, 1997.

  13. N. Aydınlı, M. Çalışkan, G. Acar, M. Özmen.

    Doğumsal brakiyal pleksus felçleri.

    Türk Pediatri Arşivi 32 (3): 32-37, 1997.

  14. M. İlter, M. Özmen, M. Çalışkan, A. Güray, N. Aydınlı, Ö. Minareci.

    Bir olgu nedeniyle moyamoya hastalığı.

    Klinik Gelişim 10 (9-10): 279-282, 1997.

  15. N. Aydınlı.

    Febril konvülziyon.

    Galenos 1 (6): 12-14, 1997.

  16. M. Çalışkan, N. Aydınlı, E. Tonguç, A. Uncuoğlu, E. Ünüvar, G. Gökçay, M. Özmen.

    Okült spinal disrafi ve spinal ultrason.

    Türk Pediatri Arşivi 32 (4): 34-38, 1997.

  17. N. Aydınlı, T. Kırış, M. Özmen, M. Çalışkan, F. Ünal, Ö. Minareci, E. Tonguç.

    Bir moyamoya olgusunda modifiye ensefalodüroarteriyosinanjiozis yöntemi ile tedavi girişimi.

    Türk Pediatri Arşivi 33 (1): 52-56, 1998.

  18. M. Çalışkan, Ö. Minareci, N. Aydınlı, S. Sencer, M. Özmen.

    Spastik diplejide magnetik rezonans görüntüleme.

    Türk Pediatri Arşivi 33 (3): 168-171, 1998.

  19. N. Aydınlı, M. Çalışkan, A. Akçay, E. Tonguç, M. Özmen

    Nörofibromatoziz Tip 1’de klinik ve nöroradyolojik bulgular: 23 olgu.

    Türk Pediatri Arşivi 33 (3): 159-162, 1998.

  20. A. Aydoğan, E. Tonguç, N. Aydınlı, E. Ünüvar, G. Gökçay, M. Çalışkan.

    Konus Medüllaris: 0-2 ay arası çocuklarda normal ultrasonografi bulguları.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 41(4): 453-462, 1998.

  21. N Selçuk, T Cücioğlu, U Deveci, V Okur, N Aydınlı, A Say

    Moyamoya hastalığı.

    Haseki Tıp Bülteni 37 (3): 223-226, 1999.

  22. N Selçuk, U Deveci, N Aydınlı, Y Parman, N Öztuna, M Poda

    Olgu sunumu: Friedreich ataksisi.

    Haseki Tıp Bülteni 38 (2): 135-137, 2000.

  23. N Selçuk, U Deveci, N Aydınlı, K Kayserili, M Çivilibal, C Hanlı.

    Psödoakondroplazi: Bir olgu sunumu

    Haseki Tıp Bülteni 38 (3): 231-234, 2000.

  24. N. Aydınlı

    Konvülsiyona yaklaşım

    Çocuk Dergisi 1; 3: 164-167, 2001

  25. N. Aydınlı, M. Çalışkan, T. Kırış, Ö. Minareci, M. Özmen

    Konvülsiyon-intrakraniyal vasküler malformasyon birlikteliği

    Çocuk Dergisi 1; 4: 254-258, 2001

  26. M. Çivilibal, N. Selçuk, N. Aydınlı, U. Deveci, M. Elevli

    Guillain-Barré sendromlu çocukların değerlendirilmesi

    Çocuk Dergisi 1; 4: 243-248, 2001

  27. M. Çivilibal, N. Selçuk, N. Aydınlı, U. Deveci, H H. Emiroğlu

    Merkezi sinir sistemi tüberkülozu geçiren çocuklarda klinik, nöroradyolojik bulgular ve prognoz

    Çocuk Dergisi 2002; 2: 22 - 28

  28. G. Acar, F. Bilir, F. Özmeral, E. Akalan, G. Aktaş, N. Aydınlı, M. Çalışkan, M. Özmen, Y. Temelli

    Serebral palsili çocuklarda tedavi yaklaşımları ve prognoz

    Çocuk Dergisi 2002; 2: 86 - 89

  29. N Aydınlı

    Çocukluk Çağında kronik baş ağrıları

    Çocuk Dergisi 2002; 2: 226 - 231

  30. N Aydınlı, B Tatlı

    Hangi Bebekler Risklidir?

    Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2003; 12: 184-187.

  31. K Yılmaz, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

    Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Topiramatın Etkinliği.

    Epilepsi 2003; 9: 151-154.

  32. B Tatlı, K Yılmaz, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

    Konjenital Kızamık enfeksiyonu: 14 aylık subakut sklerozan panensefalit vakası.

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46:287-290.

  33. M Özmen, N, Aydınlı

    Çocukluk çağı epilepsilerine yaklaşım ve tedavi

    Türkiye Klinikleri Özel sayı 1 (2), 2003; 136-143.

  34. Ö Yücel, B Tatlı, N Aydınlı, M Çlışkan, M Özmen

    Febril konvülsiyonda prospektif izlem.

    Çocuk Dergisi 2003; 3: 262-267.

  35. B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

    Non epileptik paroksismal olaylar: olgu sunumları ile derleme

    Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 58-64.

  36. B Tatlı, Ö Kılıç, H Gedik, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

    Çocukluk çağının nadir bir hastalığı: alternan hemipleji

    Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 44-45.

  37. Gökçe M, Tatlı B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M, Hüner G, Ünüvar A

    Akut venöz sinus trombozunda çoklu etioloji

    Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 46 49.

  38. K Yılmaz, B Tatlı, Y Buran, A Yaramış, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen

    Konvülsiyon ayırıcı tanısında hiperekspleksia: iki vakanın takdimi

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 61-64.

  39. Tatlı, B., D. Soysal, A. Çıtak, N. Aydınlı, R. Üçsel, M. Karaböcüoğlu, M. Çalışkan, M. Özmen, N. Uzel.

    Çocukluk çağında status epileptikus: 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48, 290-294 (2005).

  40. Bülent Kara, Ahmet Yaramış, Burak Tatlı, Dicle Şener, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen.

    Süt çocuğu dirençli epilepsinin ayırıcı tanısında alternan hemipleji: iki vaka takdimi

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 46-49 (2006).

  41. B Kara, K Aydın, B Tatlı, A Yaramış, C. Yılmaz , N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

    Erken başlangıçlı multipl skleroz olgusu.

    Türk Pediatri Arşivi 2006; 41:”167-72

  42. Tatlı B, Ekici B, Aydınlı N, Çalışkan M, Özmen M.

    Yenidoğan Konvülsiyonları.

    Klinik Tıp Pediatri, 2010; 2: 28-32

  43. Ekici, B; Çalışkan M; Tatlı, B; Aydınlı, N; Özmen, M.

    Çocuklarda enjeksiyon sonrası gelişen siyatik sinir hasarı.

    Türk Pediatri Arşivi, 2010,45(3):306-307.

  44. B Ekici, S Abalı, M Sütçü, B Bözkurt, B Tatlı, N AYDINLI.

    Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi.

    JOPP Derg 3(2):74-78, 2011.

  45. Hançerli, S; Çalışkan M; Mukaddes, N M; Tatlı, B; Aydınlı N; Özmen M.

    West sendromunda otistik bozukluk.

    Türk Pediatri Arşivi, 2011,46(1):68-74.

  46. B Ekici, B Tatlı, N Aydınlı, M Çalışkan, M Özmen.

    Su ile ilişkili epilepsi: Üç olgu sunumu.

    Turk Ped Arş 2011; 46: 259-60.

  47. Y. Ergül, E. Pembegül Yıldız, K. Nişli, Ü. Aydoğan, A. Dindar, N. Aydınlı, R. Eker Ömeroğlu

    Ender Embolik Fenomenler ile Seyreden İnfektif Endokardit Vakası

    Çocuk Dergisi (Logos) - 2011 11(3):138-142

  48. G. Acar, B. Ekici, F. Bilir, M. Çalışkan, M. Özmen, N. Aydınlı, B. Tatlı

    Doğumsal Brakiyal Pleksus Felçli Olgularımız: Tek Merkezin 20 Yıllık Deneyimi

    Türk Pediatri Arşivi - 2013 48(1):13-16

  49. Edibe Pembegül Yıldız*, Burak Tatlı*, Nur Aydınlı*, Mine Çalışkan*, Meral Özmen*

    Yenidoğan Konvülziyonları

    Çocuk Dergisi 13(3):89-94, 2013, doi:10.5222/j.child.2013.089
  50. VARKAL Muhammet Ali; YILDIZ,PEMBEGÜL Edibe; YILDIZ,ismail; AYDINLI Nur; ÜNÜVAR Emin.

    Çocukluk Çağında Guillain-Barrē Sendronıu. Guillain-Barre Syndrome in Childhood.

    Journal of the Child / Cocuk Dergisi. Sep-Dec2015, Vol. 15 Issue 3-4, p89-98. 10p. Language: Turkish. DOI: 10.5222/j.child.2015.089.

  51. Mehmet Yıldız, Edibe Pembegül Yıldız, Burak Tatlı, Nur Aydınlı, Mine Çalışkan, Meral Özmen

    Opsoklonus-Myoklonus Sendromu Olgu Sunumu

    J Child. 2016; 16(1): 29-31 | DOI: 10.5222/j.child.2016.029  

  52. Bektaş G, Yildiz EP, Uzunhan TA, Aydinli N, Çalışkan M, Özmen M..

    Çocukluk çağında primer ve sekonder psödotümör serebri sendromu-başvuru semptomları ve beyin görüntüleme bulguları Primaryand secondary pseudotumor cerebri syndrome in childhood: symptoms and imaging findings

    İst Tıp Fak Derg 2017; 80 (4): 146-52 j ıst faculty med 2017; 80 (4): 146-52


    http://dergipark.gov.tr/iuitfd